ASUS X553MA - A

استفاده شده

این محصول در انبار موجود نیست

تاریخ به روز رسانی محصول: 2015/09/26

تومان 0 با ماليات

ویژگی ها

سایر ویژگی ها

پـــــــــردازنـــــــــده : ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩پـــــــــردازنــــــــده⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
حـــــــــــــافـــظـــــــــــه : ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩حـــــــــــــافـــظــــــــــــه⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
پــــــــردازنــــده گـــــرافـــیــــکـــی : ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩پــــــــردازنــــــده گـــــــرافـــیــــــکـــی⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
صـــــفحـــــــه نـــمـــــایـــــــش : ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩صـــــــــــــفحـــــــــــه نـــــــــمــــــــــایــــــــــش⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

ASUS X553MA - A

ASUS X553MA - A

نوشتن نقد و نظر